အမာ႐ြတ္မ်ား
အေၾကာျပတ္သည့္အစင္းေၾကာင္းမ်ား
အေရျပားအေရာင္မညီညာျခင္း
Bio Oil ® သည္အမာရြတ္ႏွင့္အစင္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးပစၥည္းျဖစ္သည္။
Bio-Oil home Bio-Oil home
keyboard_arrow_down
အမာရၢတ္မ်ားနႇင့္ပတ္သက္၍လ့လာခ်က္, ၂၀၁၀ အမာ႐ြတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ၂၀၀၅ အေရျပား အသုံးျပဳသူ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ ၂၀၀၂ ၀က္ၿခံအေရျပား ေလ့လာမႈ ၂၀၁၂ အေရျပားစင္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ ၂၀၁၀ အေၾကာျပတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာေလ့လာမႈ ၂၀၀၅ အသားအေရာင္မညီညာမႈဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ ၂၀၁၁ အသားအေရာင္မညီညာမႈဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၅ အေရျပားရင့္ေရာ္မႈကို ေလ့လာျခင္း ၂၀၁၁ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေနေသာ အေရျပား ေလ့လာမႈ ၂၀၁၁ ၀က္ၿခံျဖစ္ေစႏိုင္မႈ စစ္ေဆးေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၆ ခံစားထိရွလြယ္ေသာအေရျပား ေလ့လာစမ္းသပ္မႈ ၂၀၀၆ စိမ့္၀င္ႏိုင္မႈ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ ၂၀၁၁ အစိုဓါတ္အား ဖုံးအုပ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ ေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၈
အသုံးျပဳမႈ
အမာ႐ြတ္မ်ား
အမာ႐ြတ္မ်ား
အမာ႐ြတ္မ်ားသည္ အနာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး အနာျဖစ္ေသာ ေနရာတ၀ိုက္တြင္ ေကာ္လာဂ်င္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ရလဒ္ျဖစ္သည္။ အမာ႐ြတ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာရင့္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာတတ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ သဘာ၀အားျဖင့္ အၿမဲဆက္လက္တည္ရွိေနတတ္ ၾကပါသည္။ Bio-Oil သည္ အမာ႐ြတ္မ်ား၏ အသြင္အျပင္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ၾကည့္ ေကာင္းလာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမာ႐ြတ္မ်ားကို လုံး၀ေပ်ာက္ေအာင္ မဖယ္ရွားႏိုင္ပါ။
Bio-Oil ကို အမာ႐ြတ္ေပၚတြင္ စက္၀ိုင္းပုံသဏၭာန္ႏွိပ္နယ္ေပးၿပီး စိမ့္၀င္ေစရပါ မည္။ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးလခန္႔ အနည္းဆုံးဆက္ၿပီးလိမ္းေပးရမည္။ လတ္ တေလာျဖစ္ထားသည့္ အမာ႐ြတ္မ်ားအတြက္ Bio-Oil ကို အနာက်က္မွသာ လိမ္း ေပးရပါမည္။ ကြဲအက္ေနေသာ အေရျပားေပၚတြင္ မလိမ္းရပါ။ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ရလဒ္မ်ားကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
အေၾကာျပတ္သည့္အစင္းေၾကာင္းမ်ား
အေၾကာျပတ္သည့္အစင္းေၾကာင္းမ်ား
ခႏၶာကိုယ္သည္ အေပၚမွအုပ္ထားေသာအေရျပားထက္ ပိုၿပီးျမန္ျမန္က်ယ္ျပန္႔ ႀကီးထြားလာေသာအခါ အေရျပားကြဲအက္လာပါသည္။ ထိုအနာမ်ား က်က္သြား ေသာအခါ အမာ႐ြတ္မ်ားျဖစ္က်န္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ကို အေရျပားေပၚတြင္စင္းေၾကာင္း မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
အေရျပားအမ်ိဳးအစား၊ လူမ်ိဳး၊ အသက္၊ အစားအေသာက္ ပုံစံႏွင့္ အေရျပားအစို ဓါတ္တို႔ေပၚ မူတည္ၿပီး အေရျပားစင္းေၾကာင္းျဖစ္ေပၚပုံကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ အမ်ား ဆုံးျဖစ္ႏိုင္သူမ်ား တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး မ်ား၊ ကိုယ္ကာယဗလ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ား၊ ႐ုတ္တရက္ႀကီးေကာင္၀င္ လာေသာကေလးငယ္မ်ား၊ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ႐ုတ္တရတ္ တိုးလာသူမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
အေရျပားစင္းေၾကာင္းမ်ား၏သဘာ၀မွာ အၿမဲတည္ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ Bio -Oil ကုိအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေသာ္လည္း လုံး၀ေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
Bio-Oil ကို အေရျပားစင္းေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ စက္၀ိုင္းပုံသဏၭာန္ႏွိပ္နယ္ေပးၿပီး စိမ့္၀င္ေစရပါ မည္။ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးလခန္႔ အနည္းဆုံးဆက္ၿပီးလိမ္းေပး ရမည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယသုံးလပတ္ကာလခန္႔မွစၿပီး အေရျပား အေၾကာျပတ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေသာ ၀မ္းဗိုက္၊ ရင္သား၊ ေက်ာေအာက္ပိုင္း၊ တင္ပါးႏွင့္ ေပါင္မ်ားကို လိမ္းေပးရမည္။ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ရလဒ္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
အေရျပားအေရာင္မညီညာျခင္း
အေရျပားအေရာင္မညီညာျခင္း
အေရျပားအေရာင္မညီညာျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္ မယ္လနင္ဓါတ္ထုတ္လုပ္မႈ မညီမၽွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ျပင္ပ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ေနေရာင္ႏွင့္ အလြန္အမင္းထိေတြ႕ျခင္း၊ အရည္အေသြးညံ့ေသာ အသားျဖဴေဆးမ်ားသုံးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစႏိုင္သလို ကိုယ္တြင္းအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္း၊ ေသြးဆုံးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္တားေသာက္ေဆးမ်ား သုံးစြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဟိုမုန္းဓါတ္မ်ား မျပတ္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔မွလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ Bio-Oil သည္ အသားအေရ မညီမညာျဖစ္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစပါသည္။ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
Bio-Oil ကို လိုအပ္ေသာေနရာသို႔ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးလခန္႔အနည္းဆုံး ဆက္ၿပီးလိမ္းေပးရပါမည္။ Bio-Oil တြင္ ေနေရာင္ကာအဆီ sunscreen မပါ၀င္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ sunscreen လိမ္းလိုပါက Bio-Oil အျပည့္အ၀စိမ့္၀င္ျပီးေနာက္မွလိမ္းပါ။သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ရလဒ္မ်ားကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
အေရျပားအုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း
အေရျပားအုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း
အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရျပားတြန္႔ျခင္းမွာ အေရျပားတြင္ ေကာ္လာဂ်င္ အားနည္းလာျခင္းႏွင့္ အီလက္စတင္ပံ့ပိုးမႈစနစ္ အားနည္းလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ Bio-Oil တြင္ အေရျပား၏ က်ဳံ႕ဆန္႔ႏိုင္မႈအားေကာင္းေစ ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အေရျပားကို ပိုမိုႏုပ်ိဳေခ်ာေမြ႕ၿပီး သက္ေသာင့္ သက္သာျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရျပားတြန္႔ျခင္းကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးပါသည္။ Bio-Oil သည္ အေရျပားအစိုဓါတ္ကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစေသာေၾကာင့္ အေရျပား ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ အေရျပားအတြန္႔မ်ား၏ အေရာင္ႏွင့္ အသြင္အျပင္ကို ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။
Bio-Oil ကို ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္လိမ္းေပးရမည္။ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ရလဒ္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
အေရျပားေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း
အေရျပားေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း
၄င္းက အေရ ျပားအတြင္းမွ အစိုဓါတ္မကုန္ဆုံးေအာင္ အတားအဆီးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ သည္။ အလြန္ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုတြင္ ထိုအဆီလႊာသည္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္က်ဆင္းလာၿပီး အေရျပားတြင္ အစိုဓါတ္အမ်ားအျပားဆုံး႐ႈံးသြားပါသည္။ ေန႔စဥ္ေရခ်ိဳးေသာအခါ အသုံးျပဳ သည့္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရတို႔ကလည္း အဆီလႊာကို ဖယ္ရွားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္ Bio-Oil သည္ အေရျပား၏သဘာ၀အဆီလႊာ ကို အားျဖည့္ေပးၿပီး အစို ဓါတ္ထိန္းေပးသည့္ သဘာ၀အတားအဆီးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျပန္လည္ ရရွိေစပါသည္။ မျမင္ႏိုင္ေသာ အဆီလႊာတစ္ထပ္ရွိၿပီး အေရျပား မ်က္ႏွာျပင္တြင္မျမင္ႏိုင္ေသာ အဆီလႊာတစ္ထပ္ရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျပန္လည္ရရွိေစပါသည္။
Bio-Oil ကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ လိမ္းေပးရမည္။ သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ရလဒ္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

ေဖာ္စပ္ပံု
ေဖာ္စပ္ပံု
ေဖာ္စပ္ပံု
Bio-Oil ကို အပင္မ်ားမွရသည့္အဆီအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဗီတာမင္ဓါတ္မ်ားအားလုံးတို႔ကိုအဆီအေျခခံၿပီးေရာစပ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ PurCellin Oil™ ကဲ့သို႔ ေနာက္ဆုံးေပၚပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳထားေသာ ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးတည္ၿမဲမႈ၊ ေပါ့ပါးလြယ္ကူၿပီး မေစးကပ္မႈ၊ ပါ၀င္ေသာ ဗီတာမင္ ႏွင့္ အပင္ထြက္အဆီအႏွစ္မ်ား၏ေကာင္းမြန္မႈကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
Bio-Oil သည္ ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္ ပါလီမန္၏ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ေကာင္စီ၏ စိတ္ခ်လုံၿခဳံရမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးမႈ ခံယူထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစမႈ၊ ဓါတုေဗဒဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ပါ၀င္မႈအဆင့္၊ ပါ၀င္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီတို႔ အားေန႔စဥ္သုံးစြဲထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံခဲ့ၿပီး သုံးစြဲရန္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိၿပီး၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။
ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
အပင္ထြက္ပစၥည္းမ်ား
ကာလန္ဂ်ဴလာ ေအာ္ဖီစီနာလိစ္ ပန္းအဆီအႏွစ္ (Calendula Oil)
လာဗင္ဒါ အန္ဂတ္စတီဖိုးလီးယားအဆီ (Lavender Oil)
႐ို႕စ္မာရီနပ္စ္ ေအာ္ဖီစီနာလိစ္ အ႐ြက္အဆီအႏွစ္ (Rosemary Oil)
အန္းသမစ္စ္ ႏိုဘီလီစ္ ပန္းအဆီ (Chamomile Oil)
ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ား
Retinyl Palmitate (ဗီိတာမင္ A)
Tocopheryl Acetate (ဗီိတာမင္ E)
Oil base
Paraffinum Liquidum
Triisononanoin
Cetearyl Ethylhexanoate
Isopropyl Myristate
Glycine Soja Oil
Helianthus Annuus Seed Oil
Tocopherol
Bisabolol
ရနံ႔ (ႏွင္းဆီ)
Parfum
Alpha-Isomethyl Ionone
Amyl Cinnamal
Benzyl Salicylate
Citronellol
Coumarin
Eugenol
Farnesol
Geraniol
Hydroxycitronellal
Limonene
Linalool
အေရာင္
CI 26100
ထုတ္လုပ္မႈ
ထုတ္လုပ္မႈ
Bio-Oil သည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ၫႊန္ၾကားထားေသာ လက္ရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈအေလ့အထမ်ား current Good Manufacturing Practice (cGMP) စနစ္ႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ ထားပါသည္။ ပါ၀င္ပစၥည္းအားလုံးကိုလည္း ထုတ္လုပ္မႈတြင္အသုံးမခ်မီ ႀကိဳတင္ ၿပီး အဏုဇီ၀ေဗဒ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္မႈကို စစ္ေဆးသည့္အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈအပတ္စဥ္တစ္ခုတိုင္းမွ နမူနာမ်ားကိုလည္း ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေစၿပီး သိမ္းဆည္းထားကာ ငါးႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္ပါ
Bio-Oil ၏ ထုပ္ပိုးပစၥည္းအားလုံးမွာ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး စကၠဴအသုံးျပဳသည့္ အပိုင္းအားလုံးကိုလည္း သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္
Bio-Oil ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓါတ္ေငြ႕၊ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈမရွိပါ။

သုေသသနစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား
အမာရၢတ္မ်ားနႇင့္ပတ္သက္၍လ့လာခ်က္, ၂၀၁၀
အမာရၢတ္မ်ားနႇင့္ပတ္သက္၍လ့လာခ်က္, ၂၀၁၀
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
proDERM Institute, လက္ေတြ႕အသုံးခ် အေရျပားေရာဂါကုသမႈဆိုင္ရာ သုေတသနဌာန၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil ၏ အမာ႐ြတ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေသာ အရည္အေသြး ကို ေလ့လာအကဲခတ္ရန္
နမူနာမ်ား
၃၆ ဦး၊ ပါ၀င္သူမ်ား၏ အသက္ အ႐ြယ္ - ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၅ႏွစ္၊ အမာ႐ြတ္သက္တမ္း - အသစ္ျဖစ္ေသာ အမာ႐ြတ္မွ ၃ႏွစ္သက္တမ္းအထိရွိ သည့္အမာ႐ြတ္၊ အမာ႐ြတ္တည္ေနရာ - ၀မ္းဗိုက္၊ ေျခ ေထာက္၊ လက္ေမာင္း၊ လည္ပင္း၊ ဒူး၊ ဗိုက္၊ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္း
နည္းစနစ္
ႏွစ္ထပ္အကာ၊ က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အာနိသင္မဲ့ေဆး၀ါးျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပါ၀င္သူ မ်ားတြင္ တူညီေသာ အ႐ြယ္ရွိ သည့္အမာ႐ြတ္ သို႔မဟုတ္ တစ္၀က္စီ အမာ႐ြတ္ ကိုလိမ္းေပးႏိုင္မည့္ ႀကီးမားေသာအ႐ြယ္ရွိသည့္အမာ႐ြတ္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္။ ကုန္ပစၥည္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၈ ပတ္ဆက္ တိုက္ လိမ္းေပးၿပီး လိမ္းလိုေသာေနရာေပၚတြင္ ထပ္ၿပီးႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ ေဆးလိမ္းျခင္းကို ပုံမွန္အခ်ိန္တစ္ခုတိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းကို ၀၊ ၂၊ ၄၊ ႏွင့္ ၈ ပတ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ လူနာႏွင့္ ေလ့လာသူတို႔ အၾကား အမာ႐ြတ္ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ ပမာဏ (POSAS) ပါ အမာ႐ြတ္အရြယ္အစားေပၚအေျခခံျပီးအကဲျဖတ္သည္။
ရလဒ္
Bio-Oil သည္ အမာ႐ြတ္မ်ား၏အသြင္အျပင္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ ထိ ေရာက္မႈရွိသည္။ ရလဒ္မ်ားအရ ႏွစ္ပတ္အတြင္း (၁၅ရက္ၾကာသည့္အခါ) သိသာသည့္ ရလဒ္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းကို ပါ၀င္သူ ၆၆%တြင္ေတြ႕ရသည္။ ရွစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ (၅၇ရက္ၾကာ)တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ၉၂%မွာ တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ျပသည္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ရွိေသာ ရလဒ္ထက္ ၃ဆမၽွ ပိုမိုတိုး တက္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ POSAS ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈကိုလည္း ေလ့လာမႈအခ်ိန္တစ္ေလၽွာက္ေတြ႕ရသည္။
အမာ႐ြတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ၂၀၀၅
အမာ႐ြတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ၂၀၀၅
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Photobiology ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ေတာင္အာဖရိက ေဆးတကၠသိုလ္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil ၏ အမာ႐ြတ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေသာ အရည္အေသြး ကို ေလ့လာအကဲခတ္ရန္
နမူနာမ်ား
လူ - ၂၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၂ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၂ဦး၊ ပါ၀င္သူမ်ား၏အသက္အ႐ြယ္ - ၁၈ႏွစ္မွ ၆၀ႏွစ္အတြင္း၊ အမာ႐ြတ္သက္တမ္း - အသစ္ျဖစ္ေသာအမာ႐ြတ္မွ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းရွိအမာ႐ြတ္၊ အမာ႐ြတ္အမ်ိဳးအစား - အေသးစား မီးေလာင္မႈမွ ခြဲစိတ္ဒဏ္ရာအမာ႐ြတ္ (အမာ႐ြတ္အႀကီး ၁၂ ခု၊ အေသး ၁၄ ခု - ပါ၀င္သူ တစ္ဦးတြင္ အမာ႐ြတ္ ၃ ေနရာရွိသည္။
နည္းစနစ္
တစ္ထပ္အကာ (အကဲျဖတ္သူ)၊ က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပါ၀င္သူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ကြာဟခ်က္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ ႏိုင္ေသာ တြဲဖက္ ေလ့လာ မႈပုံစံ။ ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ တူညီေသာ အ႐ြယ္ရွိ အမာ႐ြတ္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္၀က္သာ ေဆးလိမ္းၿပီး ေလ့လာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးေသာ အ႐ြယ္ရွိသည့္ အမာ႐ြတ္မ်ား ရွိၾကသည္။ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၂ ပတ္ၾကာေအာင္ လိုအပ္ေသာေနရာ ကို လိမ္းေပးသည္။ ေဆးလိမ္းျခင္းကို ပုံမွန္အခ်ိန္တစ္ခုတိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ျခင္းကို ၀၊ ၄၊ ၈၊ ႏွင့္ ၁၂ ပတ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ပတ္မ်ားျပဳလုပ္သည္။
ရလဒ္
Bio-Oil သည္ အမာ႐ြတ္မ်ားကို ရလဒ္အရေရာ၊ စိတ္ယုံၾကည္မႈအရပါ အကဲ ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈရရွိခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူ ၆၅%မွာ ၄ ပတ္အတြင္း တိုးတက္မႈ ရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
အေရျပား အသုံးျပဳသူ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ ၂၀၀၂
အေရျပား အသုံးျပဳသူ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ ၂၀၀၂
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Ayton-Moon, Somerset, United Kingdom.
ရည္႐ြယ္ခ်က္
လူ ၈၂ဦးပါ အသုံးျပဳသူ စမ္းသပ္ေလ့လာခ်က္တြင္ Bio-Oil ၏ အမာ႐ြတ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေသာအရည္အေသြးကို အဆင့္သတ္မွတ္ရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူ - ကေလးႏွင့္လူႀကီး စုစုေပါင္း ၈၂ဦး၊ အမာ႐ြတ္သက္တမ္း - အသစ္မွ ၁၀ႏွစ္ၾကာသက္တမ္းရွိ အမာ႐ြတ္မ်ား၊ အမာ႐ြတ္မ်ိဳးအစား - ေဖာင္းေနေသာ၊ ျပားေသာ၊ ခ်ိဳင့္ေနေသာ အမာ႐ြတ္မ်ား၊ အေသးစားမီးေလာင္ဒဏ္ရာႏွင့္ ခြဲစိတ္ ဒဏ္ရာအမာ႐ြတ္မ်ား၊ အမာ႐ြတ္တည္ေနရာ - ေနရာမ်ိဳးစုံ
နည္းစနစ္
ကုန္ပစၥည္းကို တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္၊ ေလးပတ္ လိမ္းေပးသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားအား ေဆးလိမ္းရာတြင္ စိမ့္၀င္သြားသည္အထိ စက္၀ိုင္းပုံလိမ္းေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ၀၊ ၂ ႏွင့္ ၄ ပတ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ ပါ၀င္သူ မ်ား၏ တိုးတက္မႈအား သိရွိသတိျပဳမိမႈကို ၁ - မွ ၉ ပမာဏ (၁ မွာ တိုးတက္မႈမရွိမွ ၉ မွာ တိုးတက္မႈအမ်ားဆုံးရွိသည္ အထိ) အဆင့္ခြဲ သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။
ရလဒ္
ပါ၀င္သူမ်ား၏ ၈၂%မွာ ၄င္းတို႔အေရျပားအမာ႐ြတ္မ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာသည္ကို ေလးပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ သိရွိမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၀က္ၿခံအေရျပား ေလ့လာမႈ ၂၀၁၂
၀က္ၿခံအေရျပား ေလ့လာမႈ ၂၀၁၂
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
အေရျပားေရာဂါဌာန၊ ပီကင္းတကၠသိုလ္ ပထမေဆး႐ုံ၊ ေဘဂ်င္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ။
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil ၏ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား မ်က္ႏွာေပၚမွ ၀က္ၿခံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အမာ႐ြတ္ မ်ားကို ထိေရာက္သက္သာေစမႈအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္ရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - မ်က္ႏွာတြင္၀က္ၿခံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအမာ႐ြတ္အသစ္မ်ား (သက္ တမ္း တစ္ႏွစ္ေအာက္) ရွိသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ၄၄ဦး။ Bio-Oil ကုသမႈဆဲလ္အား ၃၂ဦးတြင္အသုံးျပဳၿပီး ၁၂ဦးတြင္ ကုသမႈဆဲလ္ထည့္သြင္း အသုံးမျပဳပါ။ ပါ၀င္သူ မ်ား၏အသက္ - ၁၄ႏွစ္မွ ၃၀နႇစ္။
နည္းစနစ္
က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ၊ ထိေရာက္မႈအဆင့္ခြဲသူအား မ်က္လုံးပိတ္ထားသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ကနဦး စစ္ေဆးမႈအကဲျဖတ္စနစ္ ႏွင့္ တစ္ပတ္ၾကာ washout ကာလတို႔ကို ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္ပစၥည္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၀ပတ္ ၾကာလိမ္းေပးသည္။ ေဆးကို ပုံမွန္အခ်ိန္တိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ လိမ္းေပးသည္။ အကဲျဖတ္မႈကို ၀၊ ၄၊ ၈ႏွင့္ ၁၀ပတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေအာင္ စစ္ေဆးသည္။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အမာ႐ြတ္အဆင့္ရမွတ္မ်ား (GSS)၊ ၀က္ၿခံအမာ႐ြတ္အေရာင္၊ နီျမန္းမႈတို႔ကို chromameter ျဖင့္တိုင္းတာျခင္း၊ sebum အဆင့္ကို sebummeter ႏွင့္ တိုင္းတာျခင္း၊ ေရာင္ ရမ္းမႈမ်ားကို အေရျပားကုသပညာရွင္မ်ားမွ မွတ္တမ္း ရယူျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္သူမ်ား သည္ ေတြ႕ဆုံမႈတစ္ႀကိမ္တိုင္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈေမးခြန္းလႊာကို ေျဖဆိုၾကရသည္။
ရလဒ္
ကုထုံးဆိုင္ရာအဆင့္သတ္မွတ္မႈစမ္းသပ္ခ်က္၏အေကာင္းဆုံးရလဒ္မွာ Bio-Oil သည္ အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလုံးအား ပိုမိုအေရာင္ေတာက္ လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀က္ၿခံေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ခ်ပ္ေသာ အမာ႐ြတ္မ်ား၏ နီရဲမႈုကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္းကို ေတြ႔ရျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို အကဲျဖတ္ေမးခြန္းလႊာရလာဒ္မ်ားအရ စမ္းသပ္မႈတြင္ပါ၀င္သူ ၈၄% မွာ ၄င္းတို႔၏ ၀က္ၿခံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အမာ႐ြတ္ မ်ား အဘက္ဘက္မွ အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႕ႀကဳံရၿပီး ၉၀% မွာ အမာ႐ြတ္မ်ား၏ အေရာင္အဆင္းပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ၀က္ၿခံအေရအတြက္ႏွင့္ အေရာင္အဆင္းကို တိုင္းတာမႈရလဒ္အရ Bio-Oil သည္ ၀က္ၿခံျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ၀က္ၿခံမွအရည္ထုတ္လုပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
အေရျပားစင္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ ၂၀၁၀
အေရျပားစင္းေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ ၂၀၁၀
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
proDERM Institute, လက္ေတြ႕အသုံးခ် အေရျပားေရာဂါကုသမႈဆိုင္ရာ သုေတသနဌာန၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil ၏ အေရျပားအေၾကာျပတ္စင္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း၏ ထိေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - ကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၈ဦး၊ အသက္ - ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၅ႏွစ္အတြင္း၊ အေၾကာျပတ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ိဳးစုံ (ကိုယ္ ၀န္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးျခင္း၊ ႀကီးေကာင္၀င္ခ်ိန္ ႀကီးထြားမႈျမန္ျခင္း)အေၾကာျပတ္ရာတည္ေနရာ - ၀မ္းဗိုက္၊ ေပါင္ႏွင့္ တင္ပါး
နည္းစနစ္
ႏွစ္ထပ္အကာ၊ က်ပန္းစနစ္ႏွင့္ အာနိသင္မဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈ။ ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္၀က္ကိုေဆးလိမ္းၿပီးတစ္၀က္ကို ခ်န္ထားႏိုင္ေသာ အမာ႐ြတ္ႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားအၾကားႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္အေနအထားရွိေသာ အမာ႐ြတ္မ်ားရွိၾကသည္။ ကုန္ပစၥည္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ ၈ ပတ္တိတိ လိမ္းေပး ၿပီး လိမ္းသည့္ေနရာတြင္ႏွိပ္နယ္ျခင္းမျပဳပါ။ ေဆးလိမ္းျခင္းကို အခ်ိန္မွန္ ေစာင့္ ၾကပ္မႈေအာက္တြင္ျပဳလုပ္သည္။ အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈကို ၀၊ ၂၊ ၄၊ ႏွင့္ ၈ပတ္မ်ား တြင္ျပဳလုပ္သည္။ လူနာႏွင့္ ေလ့လာသူတို႔အၾကား အမာ႐ြတ္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ မႈ ပမာဏ (POSAS) ပါ ကြဲျပားေသာ အမာ႐ြတ္အ႐ြယ္အစား ေပၚအေျခခံၿပီး အကဲျဖတ္သည္။
ရလဒ္
Bio Oil သည္အမာ႐ြတ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ႏွစ္ပတ္ (၁၅ရက္) ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ပါ၀င္သူ ၉၅%တြင္ သိသာေသာသက္ေရာက္မႈရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ရွစ္ပတ္ (၅၇ ရက္) ၾကာၿပီးေနာက္ ပါ၀င္သူ ၁၀၀%စလုံးတြင္ အေျခအေနတိုးတက္မႈမ်ားရွိၿပီး ရလဒ္အမ်ားစုမွာ ၂ပတ္ ကာလကထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ POSAS ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈကိုလည္း ေလ့လာမႈအခ်ိန္ တစ္ေလၽွာက္ေတြ႕ရသည္။
အေၾကာျပတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာေလ့လာမႈ ၂၀၀၅
အေၾကာျပတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာေလ့လာမႈ ၂၀၀၅
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Photobiology ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ေတာင္အာဖရိက ေဆးတကၠသိုလ္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil ၏ အေရျပားအေၾကာျပတ္စင္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း၏ ထိေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၂၀၊ အသက္ - ၁၈ႏွစ္မွ ၅၅ႏွစ္အတြင္း၊ အေၾကာျပတ္ရာမ်ားတည္ေနရာ - ၀မ္းဗိုက္
နည္းစနစ္
တစ္ထပ္အကာ (အကဲျဖတ္သူ)၊ က်ပန္းစနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ။ ပါ၀င္သူ မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္မည့္ တြဲဖက္ေလ့လာမႈပုံစံကိုသုံး သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ ၀မ္းဗိုက္ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္အေၾကာျပတ္ရာမ်ားရွိၿပီး တစ္၀က္ကို ေဆးလိမ္းကာ တစ္၀က္ကိုခ်န္ထားေသာေလ့လာမႈပုံစံျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၂ပတ္ဆက္တိုက္လိမ္းေပးသည္။ ေဆးလိမ္းျခင္းကို ပုံမွအခ်ိန္တစ္ခုတိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းကို ၀၊ ၄၊ ၈၊ ႏွင့္ ၁၂ ပတ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။
ရလဒ္
Bio-Oil သည္ အေၾကာျပတ္ရာမ်ားကို ရလာဒ္အရေရာ၊ စိတ္ယုံၾကည္မႈအရပါ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈရရွိခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူ ၅၀%မွာ ၈ ပတ္အတြင္း တိုးတက္မႈ ရွိလာသည္ကုိေတြ႔ရွိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
အသားအေရာင္မညီညာမႈဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ ၂၀၁၁
အသားအေရာင္မညီညာမႈဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ ၂၀၁၁
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil အား လည္ပင္းႏွင့္မ်က္ႏွာတို႔တြင္ အလယ္အလတ္ႏွင့္အေပ်ာ့စား အေရျပားရင့္ေရာ္မႈျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အသားအေရာင္မညီညာျခင္းႏွင့္ အစက္အေျပာက္မ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔အား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈကို အကဲျဖတ္ရန္
နမူနာမ်ား
မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔တြင္ အေပ်ာ့စားႏွင့္အလတ္အလတ္စား အေရျပားရင့္ ေရာ္ပ်က္စီးမႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားသည့္ လူမ်ိဳးစုံ အမ်ိဳးသမီး ၆၇ ဦး၊ Bio-Oil ကုထုံးဆဲလ္အား ၃၅ဦးအားေပးၿပီး က်န္ ၃၂ဦးအား ကုသမႈဆဲလ္မေပး ပါ။ အသက္ - ၃၀မွ ၇၀ၾကား
နည္းစနစ္
က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ၊ ထိေရာက္မႈအဆင့္ခြဲသူအား မ်က္လုံးပိတ္ထား သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ကနဦး စစ္ေဆးမႈအကဲျဖတ္စနစ္ ႏွင့္ တစ္ပတ္ၾကာ washout ကာလတို႔ကို ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္ပစၥည္းကို မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔ တြင္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၂ပတ္ ၾကာလိမ္းေပးသည္။ ေဆးကို ပုံမွန္အခ်ိန္တိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ လိမ္းေပးသည္။ အကဲျဖတ္မႈကို ၀၊ ၂၊၊ ၄၊ ၈ႏွင့္ ၁၂ပတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔ေပၚရွိ အသားအေရာင္မညီညာမႈ၊ အစက္အေျပာက္ျဖစ္မႈ အဆင့္အလိုက္ သီးျခားခြဲထားသည္။
ရလဒ္
ရင့္ေရာ္မႈျဖစ္ေပၚေနေသာအေရျပားေပၚမွ အသားေရာင္မညီညာမႈႏွင့္ အစက္အေျပာက္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရာတြင္ထိေရာက္မႈရွိ သည္။ ၄ပတ္အတြင္း မ်က္ႏွာႏွင့္လည္ပင္းႏွစ္ေနရာလုံးတို႔တြင္ သိသာထင္ရွား ေသာ ရလဒ္မ်ားကိုရရွိလာသည္။ ၁၂ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ၈၆%ေသာ Bio-Oil ကုသမႈဆဲလ္ ရရွိခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အသားေရာင္ မညီညာမႈကို သိသိသာသာတိုးတက္မႈရရွိခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတို႔အနက္မွ ၇၁%တြင္ မ်က္ႏွာ ေပၚမွ အစက္အေျပာက္မ်ား ထူးျခားေကာင္းမြန္လာကာ အျခား ၆၉%တြင္ လည္ ပင္းမွ အေရျပားမညီညာမႈႏွင့္ ၆၀%တြင္ လည္ပင္းမွ အစက္အေျပာက္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။
အသားအေရာင္မညီညာမႈဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၅
အသားအေရာင္မညီညာမႈဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၅
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Photobiology ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ေတာင္အာဖရိက ေဆးတကၠသိုလ္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil ၏ အသားအေရာင္မညီညာမႈအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၏ ထိေရာက္မႈကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - လူမ်ိဳးစုံပါ၀င္သည့္အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၃၀၊ အသက္ - ၁၈ႏွစ္မွ ၅၅ႏွစ္အတြင္း၊ အစက္အေျပာက္အမ်ိဳးအစား - မ်က္ႏွာတြင္ျဖစ္ေသာ တင္းတိပ္
နည္းစနစ္
တစ္ထပ္အကာ (အကဲျဖတ္သူ)၊ က်ပန္းစနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ။ ပါ၀င္သူ မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္မည့္ တြဲဖက္ေလ့လာမႈပုံစံကို သုံးသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ပါးႏွစ္ဖက္စလုံးတင္းတိပ္မ်ားရွိၿပီး မ်က္ႏွာႏွင့္လည္ပင္းတစ္ျခမ္းကို စမ္းသပ္ေလ့လာႏိုင္သည့္ပုံစံကိုသုံးသည္။ ကုန္ပစၥည္းကို လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၂ပတ္ ၾကာလိမ္းေပးသည္။ေဆးကို ပုံမွန္အခ်ိန္ တိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ လိမ္းေပးသည္။ အကဲျဖတ္မႈကို ၀၊ ၄၊ ၈ႏွင့္၁၂ပတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးသည္။
ရလဒ္
Bio-Oil သည္ အသားျဖဴသူ၊ ညိဳသူႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ အသားအေရာင္မညီညာမႈ ကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ၉၃% မွာ ၆ပတ္အတြင္း သိသာ ေသာ တိုးတက္မႈရွိသည္။ စမ္းသပ္ေလ့လာသူမ်ား၏မွတ္သားခ်က္ အရ ၀ မွ ၈ ပတ္အတြင္း အသားအေရာင္ျဖဴသူ၊ၫိုသူႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ တူညီေသာ တိုးတက္မႈ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အသားၫိုသူမ်ားတြင္ ၈ပတ္မွ ၁၂ပတ္အတြင္း ပိုမိုတိုး တက္မႈရွိေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသူမ်ားကမွတ္သား ထားၾကသည္။
အေရျပားရင့္ေရာ္မႈကို ေလ့လာျခင္း ၂၀၁၁
အေရျပားရင့္ေရာ္မႈကို ေလ့လာျခင္း ၂၀၁၁
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.
ေလ့လာမႈ ၁ - မ်က္ႏွာႏွင့္လည္ပင္း
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil အား လည္ပင္းႏွင့္မ်က္ႏွာတို႔တြင္ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အေပ်ာ့စား အေရျပားရင့္ေရာ္မႈျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈကို အကဲျဖတ္ရန္
နမူနာမ်ား
မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔တြင္ အေပ်ာ့စားႏွင့္အလတ္အလတ္စား အေရျပားရင့္ ေရာ္ပ်က္စီးမႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားသည့္ လူမ်ိဳးစုံ အမ်ိဳးသမီး ၆၇ ဦး၊ Bio-Oil ကုထုံးဆဲလ္အား ၃၅ဦးအားေပးၿပီး က်န္ ၃၂ဦးအား ကုသမႈဆဲလ္မေပး ပါ။ အသက္ - ၃၀မွ ၇၀ၾကား
နည္းစနစ္
က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ၊ ထိေရာက္မႈအဆင့္ခြဲသူအား မ်က္လုံးပိတ္ထား သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ကနဦး စစ္ေဆးမႈအကဲျဖတ္စနစ္ ႏွင့္ တစ္ပတ္ၾကာ washout ကာလတို႔ကို ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္ပစၥည္းကို မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔ တြင္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၂ပတ္ ၾကာလိမ္းေပးသည္။ ေဆးကို ပုံမွန္အခ်ိန္တိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ လိမ္းေပးသည္။ အကဲျဖတ္မႈကို ၀၊ ၂၊ ၄၊ ၈ႏွင့္ ၁၂ပတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔ေပၚတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈကို အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ ေယဘုယ်အသြင္အျပင္၊ အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ ၾကမ္းတမ္းေသာအေရျပားတြန္႔မ်ား၊ အစက္အေျပာက္၊ အေရျပားအေရာင္မညီ ညာမႈ၊ ျမင္သာေသာ ၾကမ္းတမ္းမႈ/ႏူးညံ့မႈ၊ မျမင္သာ ေသာၾကမ္းတမ္းမႈ/ ေခ်ာေမြ႕မႈ၊ ၿမဲၿမဲေသာအသြင္အျပင္ႏွင့္ၾကည္လင္မွ
ရလဒ္
Bio-Oil သည္ မ်က္ႏွာႏွင့္လည္ပင္းေပၚရွိ ရင့္ေရာ္ေနေသာ အေရျပား၏အသြင္ ကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရာတြင္ ထိေရာက္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၈ပတ္ ၾကာၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားသည့္ အေရျပားေနရာမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ရလဒ္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုေတြ႕ရသည္။ ၁၂ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၉၄% Bio-Oil ကုထုံးဆဲလ္ရရွိသည့္ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာမွအေရျပားရင့္ေရာ္မႈမ်ား သိသိသာသာတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတို႔အနက္မွ ၈၀%တြင္ လည္ပင္းရွိအေရျပား ရင့္ေရာ္မႈမ်ား သိသိသာသာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားေစေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။
ေလ့လာခ်က္ ၂- ခႏၶာကိုယ္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil အား ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္လက္ေမာင္းအေရျပားတြင္ အလယ္အလတ္ႏွင့္အေပ်ာ့စား အေရျပားရင့္ေရာ္မႈျဖစ္ေနေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမႈကို အကဲျဖတ္ရန္
နမူနာမ်ား
မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔တြင္ အေပ်ာ့စားႏွင့္အလတ္အလတ္စား အေရျပားရင့္ ေရာ္ပ်က္စီးမႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားသည့္ လူမ်ိဳးစုံ အမ်ိဳးသမီး ၆၇ ဦး၊ Bio-Oil ကုထုံးဆဲလ္အား ၃၅ဦးအားေပးၿပီး က်န္ ၃၂ဦးအား ကုသမႈဆဲလ္မေပး ပါ။ အသက္ - ၃၀မွ ၇၀ၾကား
နည္းစနစ္
က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ၊ ထိေရာက္မႈအဆင့္ခြဲသူအား မ်က္လုံးပိတ္ထား သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ကနဦး စစ္ေဆးမႈအကဲျဖတ္ စနစ္ႏွင့္ တစ္ပတ္ၾကာ washout ကာလတို႔ကို ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္ပစၥည္းကို ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္း ႏွင့္ လက္ေမာင္းတို႔ တြင္ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၁၂ပတ္ ၾကာလိမ္းေပးသည္။ ေဆးကို ပုံမွန္အခ်ိန္တိုင္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ လိမ္းေပးသည္။ အကဲျဖတ္မႈကို ၀၊ ၂၊၊ ၄၊ ၈ႏွင့္ ၁၂ပတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ လက္ေမာင္းတို႔ေပၚတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈကို အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ ေယဘုယ်အသြင္အျပင္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ေျခာက္ေသြ႕မႈ၊ ျမင္သာေသာ ၾကမ္းတမ္းမႈ /ႏူးညံ့မႈ၊ မျမင္သာေသာ ၾကမ္းတမ္းမႈ/ ေခ်ာေမြ႕မႈ
ရလဒ္
Bio-Oil သည္ ရင့္ေရာ္ေနေသာ အေရျပား၏အသြင္ ကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္း မြန္ေစရာတြင္ ထိေရာက္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၄ပတ္ ၾကာၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားသည့္ အေရျပားေနရာမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ရလဒ္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုေတြ႔ရသည္။၁၂ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ Bio-Oil ကုထုံးဆဲလ္ရရွိသည့္ပါ၀င္သူမ်ား၏ ၈၉%တြင္ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ လက္ေမာင္းတို႔ရွိ အေရျပားရင့္ေရာ္မႈမ်ား သိသိသာသာတိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေနေသာ အေရျပား ေလ့လာမႈ ၂၀၁၁
ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေနေသာ အေရျပား ေလ့လာမႈ ၂၀၁၁
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Photobiology ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ေတာင္အာဖရိက ေဆးတကၠသိုလ္
ေလ့လာမႈ ၁
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil တစ္ႀကိမ္လိမ္း႐ုံျဖင့္ အေရျပားအစိုဓာတ္ထိန္းႏိုင္မႈႏွင့္ အစိုဓာတ္ ဆုံးရွံုးမႈ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - လူမ်ိဳးကြဲျပားသည့္အမိ္်ဳးသမီးအေယာက္ ၄၀၊ စမ္းသပ္သည့္ေနရာ - ပါ၀င္သူမ်ားအားလုံး၏ လက္ဖ်ံ လက္ေမာင္းအျပင္ဘက္ ေနရာမ်ား
နည္းစနစ္
ပထမဦးစြာ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕မႈကို Corneometer ျဖင့္ တိုင္းတာၿပီး အေရျပား အစိုဓါတ္ဆုံး႐ႈံးမႈဟန္႔တားႏိုင္စြမ္းကို Vapometer ျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ တိုင္းတာသည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ မတိုင္းတာမီ သူတို႔လက္ဖ်ံမ်ားကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ၂နာရီ ႀကိဳတင္ေဆးေၾကာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိရိယာမ်ာျဖင့္ တိုင္းတာ သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားအားလုံး၏လက္ဖ်ံႏွစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္စီတြင္ Bio-Oil ႏွင့္ အျခားအဆီတစ္မ်ိဳးတို႔ကို လိမ္းေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပန္လည္တိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈကို ေဆးလိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္း ႏွစ္နာရီအၾကာတြင္ လိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို ေရမေဆးရေသးမွီႏွင့္ ေရေဆးၿပီးခ်ိန္တို႔တြင္ တိုင္းတာသည္။ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဆးမလိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္း တိုင္းတာသည္။
ရလဒ္
လိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ အဆီႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ လိမ္းထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရဓာတ္ဆုံး႐ႈံးမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏွစ္နာရီၾကာၿပီးေနာက္ အေရျပားေပၚ ေဆးလိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆီႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ အစို ဓာတ္ပိုတိုးလာေစေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏွစ္နာရီၾကာၿပီးေနာက္ ေဆးလိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကို ေရေဆးခ်ၿပီးသည့္အခါ Bio-Oil သည္ အေရျပားအစိုဓာတ္ အားပိုၿပီးထိန္းေပးထားႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၄င္းမွာ Bio-Oil သည္ အေရျပားအစိုဓါတ္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးေစၿပီး အေရျပားအစိုဓာတ္ကိုထိန္းေပး ေၾကာင္းေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေလ့လာမႈ ၂
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil အားတစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အေရျပားအစိုဓာတ္ထိန္းေပးျခင္းႏွင့္ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕မႈအားသက္သာေစျခင္းတို႔ကိုတိုင္းတာရန္
နမူနာမ်ား
ေကာ့ေကးရွန္းအမ်ိဳးသမီး ၂၅ ဦး၊ စမ္းသပ္သည့္ေနရာ - ပါ၀င္သူအားလုံး၏ ေျခေထာက္အတြင္းအျပင္ေနရာအားလုံးကိုလိမ္းေပးသည္။
နည္းစနစ္
၇ ရက္ခန္႔ႀကိဳတင္ကာ ဆပ္ျပာကိုအသုံးျပဳၿပီး အေရျပားေျခာက္ေသြ႕မႈကိုျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ Bio-Oil ႏွင့္ အျခားအဆီတစ္မ်ိဳးတို႔ကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္လိမ္းေပးသည္။ အေရျပားေလ့လာအကဲျဖတ္မႈကို ထိုခုနစ္ရက္မွ နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ၃ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ အျမင္အားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေသာ အျမင္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ကၽြမ္းက်င့္သူက 2x ခ်ဲ႕ၾကည့္ႏိုင္သည့္ မွန္ဘီလူးပါ မီးအိမ္ျဖင့္အကဲျဖတ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ေဆးမလိမ္းေသာအပိုင္းမ်ားကို လည္းအခ်ိန္တိုင္း အကဲျဖတ္သည္။
ရလဒ္
Bio-Oil ႏွင့္ အျခားအဆီ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ မလိမ္းေသာေနရာမ်ားထက္ အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕မႈကို ပိုေကာင္းေစေၾကာင္းေတ့ွရသည္။ ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ Bio-Oil သည္ သိသိသာသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္။ Bio-Oil လိမ္းေသာေနရာမ်ားတြင္ အေရျပားသည္ ေျခာက္ေသြ႕မႈပိုနည္းသြားၿပီး ပိုမိုၾကည့္ေကာင္းလာသည္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာေတြ႕ရသည္။
၀က္ၿခံျဖစ္ေစႏိုင္မႈ စစ္ေဆးေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၆
၀က္ၿခံျဖစ္ေစႏိုင္မႈ စစ္ေဆးေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၆
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Future Cosmetics, Pretoria, South Africa.
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio-Oil သည္ ၀က္ၿခံႏွင့္ တင္းတိပ္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ စမ္းသပ္ခ်က္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - ၂၁ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၄ ဦး (လူမ်ိဳးစုံ)၊ ၅၀%ခန္႔ ၀က္ၿခံေပါက္ေလ့ရွိသူ
နည္းစနစ္
က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ။ ကုန္ပစၥည္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၈ရက္လိမ္း ေပးသည္။ ေနရာ ၃ခု - မကုသေသာ (မထိန္းခ်ဳပ္ေသာေနရာ)၊ Bio-Oil လိမ္း ေသာေနရာႏွင့္ လင္ႏိုလင္အဲလ္ကိုေဟာ လိမ္းေပးေသာေနရာ (ထိန္းခ်ဳပ္ထား ေသာေနရာ - ၀က္ၿခံျဖစ္ေစသည္ဟု လူသိမ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖင့္ လိမ္းေပးသည္။ စမ္းသပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေက်ာအေပၚဘက္ပိုင္းတြင္ လိမ္းေပးသည္။
ရလဒ္
Bio-Oil သည္ ၀က္ၿခံႏွင့္ တင္းတိပ္မ်ားမျဖစ္ေစေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ Bio-Oil လိမ္းေသာေနရာတြင္ မလိမ္းေသာေနရာႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား ကြာျခားေျပာင္းလဲ မႈမရွိပါ။ ၀က္ၿခံျဖစ္ေပၚမႈကို အျပဳသေဘာေဆာင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
ခံစားထိရွလြယ္ေသာအေရျပား ေလ့လာစမ္းသပ္မႈ ၂၀၀၆
ခံစားထိရွလြယ္ေသာအေရျပား ေလ့လာစမ္းသပ္မႈ ၂၀၀၆
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Future Cosmetics, Pretoria, South Africa.
ရည္႐ြယ္ခ်က္
ဓာတ္မတည့္လြယ္ေသာ အေရျပားမ်ားတြင္ Bio-Oil ေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - ၂၁ ဦး၊ အသက္ - ၁၈ မွ ၆၅ ႏွစ္၊ ေ႐ြးခ်ယ္ပုံ - ခံစားထိခိုက္လြယ္ ေသာအေရျပားရွိသည္ဟု သိခံထားၾကရသူမ်ား၊ ၄င္းတို႔ကို လက္တစ္အက္ဆစ္ ျဖင့္ ထိေတြ႕ေစၿပီး သူတို႔၏ အေရျပားႏူးညံ့မႈကို ခြဲျခားသည္။
နည္းစနစ္
က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနရာ၃ခုေလ့လာသည္။ ဓါတ္ၿဖိဳခြဲထားေသာ ေရကိုလိမ္းေပးသည့္ေနရာ (မထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာ)၊ Bio-Oil လိမ္းေပးေသာေနရာ၊ ႏွင့္ ဆိုဒီယမ္ေလာ္႐ိုင္းလ္ဆာလ္ဖိတ္ ၁%ပါသည့္အရည္ လိမ္းေပးေသာေနရာ (ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ - လူသိမ်ားသည့္ အေရျပားယားယံ ေစေသာပစၥည္းလိမ္းေပးျခင္း)။ စမ္းသပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကပ္ခြာဂြမ္းဖတ္ တြင္ လိမ္းၿပီး လက္ဖ်ံတြင္ကပ္ထားေစကာ ၂၄နာရီၾကာၿပီးေနာက္ ခြာလိုက္သည္။ အေရျပား၏တုံ႔ျပန္မႈကို ၂၄နာရီ၊ ၄၈နာရီ၊ ၇၂နာရီႏွင့္ ၉၆နာရီအသီးသီးၾကာၿပီး ေနာက္ေလ့လာသည္။ အကဲျဖတ္ခ်ိန္တြင္ အေရျပားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားရွိေနသည္။ တုံ႔ျပန္မႈကို အဆင့္ ၀ မွ ၄ (၀- တုံ႔ျပန္မႈလုံး၀မရွိမွ ၄ – မီးေလာင္ သကဲ့သို႔ နီရဲမႈ)မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ခြဲသည္။
ရလဒ္
ထိခိုက္လြယ္ေသာအေရျပားမ်ားတြင့္ Bio-Oil သုံးျခင္းျဖင့္ ယားယံေစေသာ ဓါတ္ပစၥည္းမပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးမွ Bio-Oil အားဓါတ္ မတည့္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမရွိခဲ့ပါ။ ၉၆နာရီၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ပ်မ္းမၽွျခင္း ၀.၀၃ ပမာဏသာတံု႔ျပန္မႈရွိသည္။ Bio-Oil သည္ ဓါတ္ၿဖိဳခြဲထားေသာ ေရထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။
စိမ့္၀င္ႏိုင္မႈ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ ၂၀၁၁
စိမ့္၀င္ႏိုင္မႈ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ ၂၀၁၁
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
proDERM Institute, လက္ေတြ႕အသုံးခ် အေရျပားေရာဂါကုသမႈဆိုင္ရာ သုေတသနဌာန၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕
ေလ့လာမႈ ၁
ရည္႐ြယ္ခ်က္
စံသတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏရွိသည့္ Bio-Oil ကို ပြတ္လိမ္းေပးၿပီးေနာက္ စိမ့္၀င္မႈပမာဏကို တိုင္းတာရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ အဆင့္ခြဲသူ ၂၂ဦး (အမ်ိဳးသမီး ၂၁ဦး၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး) စမ္းသပ္ေသာေနရာ - အဆင့္ခြဲသူအားလုံး၏ လက္ဖ်ံတြင္ လိမ္းေပးသည္။
နည္းစနစ္
ႏွစ္ထပ္အကာ၊ က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ။ Bio-Oil ႏွင့္ အျခားအဆီ တစ္မ်ိဳးတို႔ကို ပါ၀င္သူမ်ား၏လက္ဖ်ံတစ္ဖက္စီတြင္ခြဲလိမ္းေပးသည္။ ပါ၀င္သူမ်ား သည္ အႀကိမ္ ၁၀၀ စက္၀ိုင္းပုံျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းအတိုင္း ပြတ္လိမ္းေပးသည္။ ပါ၀င္အဆင့္ခြဲသူမ်ားသည္ အလြန္ေႏွးေသာစုပ္ယူမႈမွ အလြန္ျမန္ေသာ စုပ္ယူမႈအထိ အဆင့္ ၅ ဆင့္ ခြဲၿပီး အမွတ္ေပးသည္။ ေဆးမလိမ္းမီႏွင့္ ေဆးလိမ္းၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ အဆီဓါတ္တိုင္းကိရိယာျဖင့္ အေရျပားေပၚတြင္ရွိသည့္အဆီပမာဏကို တိုင္းတာမွတ္သားသည္။
ရလဒ္
ပါ၀င္သည့္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ အဆင့္ခြဲသူမ်ားထဲမွ ၇၇.၃%သည္ Bio-Oil ၏ အေရျပားအတြင္း စိမ့္၀င္မႈပမာဏကို အလြန္ျမန္သည္၊ ျမန္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾက သည္။ ၄င္းကို ကိရိယာသုံးတိုင္းတာမႈျဖင့္ ေဆးလိမ္းၿပီးေနာက္ Bio-Oil အေရျပားေပၚက်န္ခဲ့ေသာပမာဏႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္သည္။ ထိုေလ့လာ ခ်က္အရ Bio-Oil သည္ အျခားအဆီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ ပိုမိုစိမ့္၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ေလ့လာမႈ ၂
ရည္႐ြယ္ခ်က္
စံသတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏရွိသည့္ Bio-Oil ကို ပြတ္လိမ္းေပးၿပီးေနာက္ စိမ့္၀င္မႈပမာဏကို တိုင္းတာရန္
နမူနာမ်ား
ပါ၀င္သူမ်ား - ၁၀၀ ဦး (အမ်ိဳးသမီး ၉၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၃ဦး)၊ စမ္းသပ္သည့္ ေနရာ - ပါ၀င္သူမ်ား၏ လက္ဖ်ံမ်ားတြင္ လိမ္းေပးျခင္း
နည္းစနစ္
ႏွစ္ထပ္အကာ၊ က်ပန္းစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ။ Bio-Oil ႏွင့္ အျခားအဆီတစ္ မ်ိဳးကို ပါ၀င္သူအားလုံး၏ လက္ဖ်ံႏွစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္စီတြင္ လိမ္းေပးသည္။ အဆီမ်ားကို တစ္မိနစ္စီၾကာေအာင္ ပြတ္ေပးသည္။ ပါ၀င္အဆင့္ခြဲသူမ်ားသည္ အလြန္ေႏွးေသာစုပ္ယူမႈမွ အလြန္ျမန္ေသာ စုပ္ယူမႈအထိ အဆင့္ ၅ ဆင့္ ခြဲၿပီး အမွတ္ေပးသည္။
ရလဒ္
ပါ၀င္သူမ်ားထဲမွ ၇၂%သည္ Bio-Oil ၏ အေရျပားအတြင္း စိမ့္၀င္မႈပမာဏကို အလြန္ျမန္သည္၊ ျမန္သည္ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။
အစိုဓါတ္အား ဖုံးအုပ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ ေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၈
အစိုဓါတ္အား ဖုံးအုပ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ ေလ့လာခ်က္ ၂၀၀၈
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
ရီဂါႏို ဓါတ္ခြဲခန္း၊ မီလန္၊ အီတလီမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဂ် ၀ီရွာမွ စမ္းသပ္ ေလ့လာသည္။
ရည္႐ြယ္ခ်က္
သေႏၶသားမ်ား ၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ရွိစဥ္ အေပၚမွကာေပးထားေသာ အျဖဴေရာင္အႏွစ္သဖြယ္ ပါးလႊာသည့္ ဇီ၀အလႊာ (ဗားနစ္ ကာစီယိုဆာ) (၄င္းကို အလွကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေ႐ႊအဆင့္ အေရျပားအစိုဓါတ္ ျဖစ္ေစေသာအရာအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။) ႏွင့္ Bio-Oil ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား တူညီမႈအဆင့္ကို တိုင္းတာရန္
နည္းစနစ္
လည္ပင္းရွည္ကိုင္းတပ္ပလပ္စတစ္ခြက္ထဲတြင္ ေရထည့္ၿပီး တစ္၀က္တစ္ပ်က္ စိမ့္၀င္ႏိုင္ေသာ Vitro-Skin အေျမႇးပါးျဖင့္ ဖုံးအုပ္လိုက္သည္။ ၄င္းမွာ လူ႕အေရျပား၏ဂုဏ္သတိ္တကို အသြင္ေဆာင္သည္။ ဗားနစ္ ကာစီယိုဆာႏွင့္ Bio-Oil တို႔ကို အေျမႇးပါးေပၚ လိမ္းေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ခြက္ထဲမွ ေရဆုံးရွံုးမႈ ပမာဏကို အခ်ိန္တိုင္း တိုင္းတာသည္။ ၄င္းႏႈန္းကို ေဆးမလိမ္းထားေသာ အေျမႇးပါးေပၚမွ ေရဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးစီလိမ္း ထားေသာေနရာမ်ားမွ ေရေငြ႕ျဖစ္ထြန္းမႈႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ၿပီး g/m2/h ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။
ရလဒ္
Bio-Oil တြင္ ၂၃.၅၊ ဗားနစ္ ကာစီႏိုဆာတြင္ ၂၇.၂ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသျဖင့္ Bio-Oil ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဗားနစ္ကာစီႏိုဆာႏွင့္ အလြန္တူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ေထာက္ခံမႈမ်ား
ဆုမ်ား ေထာက္ခံခ်က္အမ်ားဆုံး
ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ား၊ သားဖြားသူနာျပဳမ်ား၏ ၫႊန္းဆိုမႈ အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္း
Australia, ဆရာ၀န္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (ACA Research HCP Study Jan 2019, 2019)
Australia, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (ACA Research HCP Study Jan 2019, 2019)
Canada, ဆရာ၀န္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (EnsembleIQ Healthcare Group and RK Insights, 2019)
Canada, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (EnsembleIQ Healthcare Group and RK Insights, 2019)
Germany, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (BVDA / German Pharmacist Association, 2015)
Ireland, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (3 Gem, 2015)
Italy, သားဖြားသူနာျပဳမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (Millward Brown, 2014)
Kenya, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (Consumer Insight, 2015)
New Zealand, ဆရာ၀န္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (Colmar Brunton, 2018)
South Africa, ဆရာ၀န္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (IPSOS, 2018)
South Africa, အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးဆက္ပြားမႈပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား (IPSOS, 2018)
South Africa, သားဖြားသူနာျပဳမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (IPSOS, 2018)
South Africa, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (IPSOS, 2018)
United Kingdom, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (3 Gem, 2018)
Zimbabwe, ဆရာ၀န္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (Marketers Association of Zimbabwe, 2016)
Zimbabwe, သားဖြားသူနာျပဳမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (Marketers Association of Zimbabwe, 2016)
Zimbabwe, ေဆး၀ါးပညာရွင္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (Marketers Association of Zimbabwe, 2016)
No.1 selling
အမာ႐ြတ္ႏွင့္ အေရျပားျပတ္ျခင္းမ်ားကို ကုသႏိုင္သည့္ နံပတ္ ၁ ကုန္ပစၥည္း
Australia (Aztec Segment and item list as defined by Aspen Pharmacare, based on AU Grocery & Pharmacy Scan combined data within Hand & Body Skin Care Database. September, 2017)
Belgium (IMS data Q2 2019 (value))
Botswana (Medswana (Pty) Ltd, 2016)
Canada (Nielsen MarketTrack. Specialty Creams, Lotions and Scar Treatments. National Grocery, Drug + Mass, 52 weeks ending Feb 3, 2018)
Finland (Pharmacy data and GFT retail data, value sales, 2016)
Germany (Nielsen IMS Health)
Hungary (IMS Health Pharmacy Survey Q1, 2016)
Ireland (IMS Firming & Anti-Stretch Mark Total value 52 week period July 18)
Italy (IMS Dataview Multichannel, Pharmacy + Parapharmacy + Corner Gdo, Reconstructed Class Anti-stretch marks (82F2A) + Scars (46A3), sell-out volume, rolling year ending in September 2018. )
Kenya (Consumer Insight, 2015)
Liechtenstein (IMS Health GmbH - Pharma Trend, Units & Sales Value, Sept 2017)
Malaysia (Nielsen, Scar & Stretch Mark, PM Drugstore/Pharmacy, January - June 2017)
Namibia (Geka Pharma (Pty) Ltd 2016 and Nampharm 2016)
Netherlands (IRI, YTD 52 2016)
New Zealand (IRI, National Combined MAT, October 2015)
Poland (IQVIA Poland Pharmascope 04/2019, 82F2 FIRMING&A-STRETCH PRODS, Value(PLN), MAT 04/2019 © 2019 IQVIA and its affiliates. All rights reserved.)
Portugal (39,4% Nº1 in Strech Market - Pharmacy only IQVIA Portugal July 2019)
Singapore (Nielsen, Scar & Stretch Mark, PM Drugstore/Pharmacy, 2016)
South Africa (Nielsen, Total Value ranking 52 week period ending 31 Jan 2018)
Swaziland (Swazi Pharm Wholesalers (Pty) Ltd, 2016)
Sweden (Nielsen Scanningdata, HPC, Other Skincare, Scars/Stretchmarks, MAT W52, 2018)
Switzerland (IMS Health GmbH - Pharma Trend, Units & Sales Value, Sept 2017)
Ukraine (PharmStandard)
United Kingdom (IRI Value Sales, Skincare Treatments category, Total UK, 52 weeks ending 1 Dec 2018)
Zimbabwe (Marketers Association of Zimbabwe, May 2016)

၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မႈ
ျမန္မာ
ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာ
City Care Pharmacy
Leading Local Pharmacies
Leading Clinics
Leading Baby Storesေျခာက္ေသြ႕ေသာအေရျပား
အရေပြားခြောက်သွေ့သူများအတွက် ရှေ့ပြေးနည်းပညာသစ်
Bio-Oil home Bio-Oil home
keyboard_arrow_up
အစိုဓာတ်အာနိသင်ပြည့်ဝမှုစမ်းသပ်ချက်၊ ၂၀၁၈
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio Oil Dry Skin Gel ၏ အစိုဓာတ်အာနိသင်ကို အကဲဖြတ်ရန်
နမူနာမ်ား
စမ်းသပ်ခံသူ- အမျိုးသမီး ၂၈ ဦး (Fitzpatrick Skin Type I နှင့် တစ်ဦး၊ Skin Type II နှင့် ၁၃ ဦးအပါအဝင်)။ ပါဝင်သူများ၏ အသက်- ၂၉ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အထိ။
နည္းစနစ္
လူစုခွဲပြီး အကဲဖြတ်သူများ မသိအောင် ကျပန်းရွေးချယ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော ကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်။ အစိုဓာတ်မရှိသည့်တစ်ပတ်တာကာလပြီးဆုံးပြီး နောက် နှစ်ပတ်တာ ကုသမှုကာလနှင့် သုံးရက်တာ အစိုဓာတ်ပြန်လည်ရရှိမှု ကာလကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပတ်တာ ကုသမှုကာလအတွင်း စမ်းသပ်မှု တွင်ပါဝင်သူများကို ဒူးအောက်ပိုင်းတစ်ဖက်မှာ Bio Oil Dry Skin Gel ကို လိမ်းစေခဲ့ပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကို မလိမ်းဘဲထားစေခဲ့ပါသည်။ ကုသမှုဆိုင်ရာ အကဲ ဖြတ်မှုများကို ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁ နှင့် ၁၄ ရက်များတွင် ဦးစွာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး မူလအ တိုင်းပြန်လည်ရရှိမှုကို ၁၊ ၂ နှင့် ၃ ရက်တို့တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ် ခံသူများကို (၀-၅ စကေးပေါ်မှာ) အရေပြားခြောက်မှုကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ အရေပြားအစိုဓာတ်အတွက် Bioinstrumentation ကို ရေဓာတ်ညွန်ပြသည့် ကိရိယာ (Corneometer) နှင့် SKICON တို့နှင့် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ အရေပြား ကတစ်ဆင့် ပြင်ပသို့ ရေငွေ့ပျံနိုင်သည့် ရေပမာဏ (Transepidermal Water Loss (TEWL)) ၏ Bioinstrumentation တိုင်းတာမှုကို အတားအဆီးလုပ် ဆောင်ချက်ညွှန်ပြသည့်ကိရိယာ Tewameter နှင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ္
Bio Oil Dry Skin Gel မလိမ်းထားသည့် အခြမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ လိမ်းထားသည့် အခြမ်းသည် အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို အဆင့်သတ်မှတ် ချက်၊ SKICON တိုင်းတာချက်နှင့် Corneometer တိုင်းတာချက်တို့တွင် အချိန်တိုင်းမှာ၊ Tewameter တိုင်းတာချက်တွေမှာ၊ ကုသသည့် ၁၄ ရက်နေ့နှင့် မူလပုံစံပြန်ရသည့် ၃ ရက်နေ့မှာ သိသိသာသာ တိုးတက်မှုကို ပြသခဲ့ပါသည်။ နှစ်ရက်ပဲအကြာတွင် စမ်းသပ်ခံသူများ၏ ၈၂% မှာ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် စာရင်းဇယားအ ရ သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပတ်မြောက်တွင် စမ်းသပ်ခံသူ တွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သည် ၂ ရက်နေ့မှာ သုံးဆနီးပါးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ သိ သာသည့်ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုသပြီးနောက် သုံးရက်အကြာမှာ စမ်း သပ်ခံသူများ၏ ၉၃% သည် စမ်းသပ်မှုစတင်သည့်နေ့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် သိ သာသည့်တိုးတက်မှုကို ထိန်းထားခဲ့ပါသည်။
ခြုံငုံလေ့လာခြင်း
Bio Oil Dry Skin Gel သည် အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကို ကုသပေးသည့် နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခရင်မ်၊ လိုးရှင်းနှင့် Body Butter ကဲ့သို့သော သမာရိုးကျအစိုဓာတ်ထိန်း ထုတ်ကုန်များသည် အဓိကအားဖြင့် ရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီရေအများစုသည် သင့်၏ အရေပြားနှင့် ထိတွေ့သောအခါ အငွေ့ပျံသွားကြပါသည်။ ရေပါသည့် ထိုကဲ့သို့ ထုတ်ကုန်များ ကို လိမ်းလိုက်သည့်အတွက် အအေးဓာတ်ကို ခံစားရခြင်းဖြစ်သည်။ Bio Oil Dry Skin Gel သည် အဆီနှင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် လိမ်းသည့်အခါ အနွေး ဓာတ်ကို ခံစားစေပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုခံစားနေရသည့် သူများကို Bio Oil Dry Skin Gel စမ်းသပ်သည့်အခါ အများစုက အသားအရေအစိုဓာတ် ထိန်းဖို့အတွက် သူတို့သုံးဖူးသည့် တခြားထုတ်ကုန်များထက် Bio Oil Dry Skin Gel သည် ပိုကောင်းကြောင်း ပြောကြပါသည်။

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Triisononanoin, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Aqua, Isopropyl Myristate, Urea, Caprylic/Capric Triglyceride, Isostearyl Isostearate, C26-28 Alkyl Dimethicone, Sodium Lactate, Gluconolactone, Sodium PCA, Sodium Hyaluronate, Octyldodecyl PCA, Sucrose Laurate, Sucrose Stearate, Lactic Acid, Lanolin, Butylene Glycol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Bisabolol, Helianthus Annuus Seed Oil, Silica, Glycine Soja Oil, BHT, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Tocopherol, Anthemis Nobilis Flower Oil, Calendula Officinalis Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum, Citronellol, Farnesol, Limonene, Linalool, CI 17200.

သုေသသနစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား
အစိုဓာတ်အာနိသင်ပြည့်ဝမှုစမ်းသပ်ချက်၊ ၂၀၁၈
အစိုဓာတ်အာနိသင်ပြည့်ဝမှုစမ်းသပ်ချက်၊ ၂၀၁၈
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio Oil Dry Skin Gel ၏ အစိုဓာတ်အာနိသင်ကို အကဲဖြတ်ရန်
နမူနာမ်ား
စမ်းသပ်ခံသူ- အမျိုးသမီး ၂၈ ဦး (Fitzpatrick Skin Type I နှင့် တစ်ဦး၊ Skin Type II နှင့် ၁၃ ဦးအပါအဝင်)။ ပါဝင်သူများ၏ အသက်- ၂၉ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အထိ။
နည္းစနစ္
လူစုခွဲပြီး အကဲဖြတ်သူများ မသိအောင် ကျပန်းရွေးချယ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော ကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်။ အစိုဓာတ်မရှိသည့်တစ်ပတ်တာကာလပြီးဆုံးပြီး နောက် နှစ်ပတ်တာ ကုသမှုကာလနှင့် သုံးရက်တာ အစိုဓာတ်ပြန်လည်ရရှိမှု ကာလကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပတ်တာ ကုသမှုကာလအတွင်း စမ်းသပ်မှု တွင်ပါဝင်သူများကို ဒူးအောက်ပိုင်းတစ်ဖက်မှာ Bio Oil Dry Skin Gel ကို လိမ်းစေခဲ့ပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကို မလိမ်းဘဲထားစေခဲ့ပါသည်။ ကုသမှုဆိုင်ရာ အကဲ ဖြတ်မှုများကို ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁ နှင့် ၁၄ ရက်များတွင် ဦးစွာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး မူလအ တိုင်းပြန်လည်ရရှိမှုကို ၁၊ ၂ နှင့် ၃ ရက်တို့တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ် ခံသူများကို (၀-၅ စကေးပေါ်မှာ) အရေပြားခြောက်မှုကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ အရေပြားအစိုဓာတ်အတွက် Bioinstrumentation ကို ရေဓာတ်ညွန်ပြသည့် ကိရိယာ (Corneometer) နှင့် SKICON တို့နှင့် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ အရေပြား ကတစ်ဆင့် ပြင်ပသို့ ရေငွေ့ပျံနိုင်သည့် ရေပမာဏ (Transepidermal Water Loss (TEWL)) ၏ Bioinstrumentation တိုင်းတာမှုကို အတားအဆီးလုပ် ဆောင်ချက်ညွှန်ပြသည့်ကိရိယာ Tewameter နှင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ္
Bio Oil Dry Skin Gel မလိမ်းထားသည့် အခြမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ လိမ်းထားသည့် အခြမ်းသည် အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို အဆင့်သတ်မှတ် ချက်၊ SKICON တိုင်းတာချက်နှင့် Corneometer တိုင်းတာချက်တို့တွင် အချိန်တိုင်းမှာ၊ Tewameter တိုင်းတာချက်တွေမှာ၊ ကုသသည့် ၁၄ ရက်နေ့နှင့် မူလပုံစံပြန်ရသည့် ၃ ရက်နေ့မှာ သိသိသာသာ တိုးတက်မှုကို ပြသခဲ့ပါသည်။ နှစ်ရက်ပဲအကြာတွင် စမ်းသပ်ခံသူများ၏ ၈၂% မှာ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် စာရင်းဇယားအ ရ သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပတ်မြောက်တွင် စမ်းသပ်ခံသူ တွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သည် ၂ ရက်နေ့မှာ သုံးဆနီးပါးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ သိ သာသည့်ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုသပြီးနောက် သုံးရက်အကြာမှာ စမ်း သပ်ခံသူများ၏ ၉၃% သည် စမ်းသပ်မှုစတင်သည့်နေ့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် သိ သာသည့်တိုးတက်မှုကို ထိန်းထားခဲ့ပါသည်။
အရေပြားခြောက်သွေ့သူများကို စမ်းသပ်ချက်၊ ၂၀၁၇
အရေပြားခြောက်သွေ့သူများကို စမ်းသပ်ချက်၊ ၂၀၁၇
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Ayton Global Research,Somerset, United Kingdom
ရည္႐ြယ္ခ်က္
လူ ၁၀၂ ဦးပါဝင်သည့် စမ်းသပ်ချက်တွင် အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို လျှော့ ချရာမှာ Bio Oil Dry Skin Gel ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကဲဖြတ်ရန်
နမူနာမ်ား
စမ်းသပ်ခံသူများ- "အလွန်ခြောက်သွေ့သော"အသားအရေရှိသည့် အမျိုးသမီး ပါဝင်သူ ၁၀၂ ဦး၊ ပါဝင်သူများ၏ အသက်- ၁၈ နှစ်နှင့် အထက်
နည္းစနစ္
နှစ်ပတ်ကြာ တစ်ဦးချင်း အိမ်မှာနေရင်း အသုံးပြုသူများကို စမ်းသပ်ချက်။ ပါဝင်သူများကို အရေပြားခြောက်သွေ့မှု ပျောက်ကင်းရန် နေ့စဉ် Bio Oil Skin Gel ကို လိမ်းရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ မေးခွန်းတိုဖြေခိုင်းမှုနှစ်ခုကို ပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမတစ်ခုကို ကနဦးလိမ်းပြီးနောက်နှင့် ဒုတိယတစ်ခုကို ထုတ်ကုန်ကို သုံးပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ္
အသုံးပြုခြင်း-"ထုတ်ကုန်သည် သုံးရန်လွယ်ကူသည်"ဟု ပါဝင်သူ ၉၄% သည် သဘောတူခဲ့ပါသည်။ ''နည်းနည်းသုံးရုံနှင့် ထိရောက်သည်''ဟု ပါဝင်သူ ၉၆% သည် သဘောတူခဲ့ပါသည်။
စိမ့်ဝင်ခြင်း- ''ထုတ်ကုန်သည် အရေပြားထဲသို့ လွယ်လွယ်ကူကူစိမ့်ဝင်သည်'' ဟု ပါဝင်သူ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် သဘောတူခဲ့ပါသည်။
ရေဓာတ်- "ထုတ်ကုန်သည် အရေပြားကို ချက်ချင်း အစိုဓာတ်ခံစားမိစေသည်"ဟု ပါဝင်သူ ၉၂% က သဘောတူခဲ့ပါသည်။ ''တစ်နေ့တာလုံး သူတို့ရဲ့ အရေပြားက အစိုဓာတ်ရရှိသည်"ဟု ပါဝင်သူ ၈၀%သည် သဘောတူခဲ့ပါ သည်။ "သူတို့ရဲ့အရေပြားခြောက်သွေ့မှုသည် နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်း တိုးတက်ခဲ့သည်"ဟု ၈၆% သည် သဘောတူခဲ့ပါသည်။ "သူတို့ရဲ့ အသား အရေသည် နှစ်ပတ်ကာလ မစတင်ကထက် ပိုကြည့်ကောင်းလာသည်"ဟု ပါဝင်သူ ၈၅% က သဘောတူခဲ့ပါသည်။
ခြုံငုံပြောရရင်- "အရေပြားခြောက်သွေ့မှုအတွက် သူတို့အရင်က သုံးဖူးသည့် ထုတ်ကုန်များထက် ဒီထုတ်ကုန်သည် ပိုကောင်းသည်"ဟု ပါဝင်သူ ၆၂% သည် သဘောတူခဲ့သည်။
ထိခိုက်လွယ်သော အရေပြားစမ်းသပ်ချက်၊ ၂၀၁၇
ထိခိုက်လွယ်သော အရေပြားစမ်းသပ်ချက်၊ ၂၀၁၇
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
proDERM Institute, လက္ေတြ႕အသုံးခ် အေရျပားေရာဂါကုသမႈဆိုင္ရာ သုေတသနဌာန၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio Oil Dry Skin Gel ၏ အရေပြားထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကို အကဲဖြတ်ရန်
နမူနာမ်ား
စမ်းသပ်ခံသူများ- ပါဝင်သူ ၃၁ ဦး (အမျိုးသမီး ၂၆ ဦးနှင့် အမျိုးသား ၅ ဦး)၊ ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်အရ ထိခိုက်လွယ်သောအရေပြားပိုင်ရှင် ၅၂%၊ (အလှ ကုန်မှာ ပါဝင်ပစ္စည်းမှလွဲ၍) Type IV ဓာတ်မတည့်မှုရှိသူ ၂၆% နှင့် မျိုးရိုးအရ ဓာတ်မတည့်သူ ၄၈% ။ ပါဝင်သူများ၏ အသက်- ၂၀ နှစ်မှ ၇၀ နှစ်
နည္းစနစ္
ကျပန်းရွေးချယ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထား။ ရေကိုသုံးထားသည့်နယ်ပယ် (Negative Control-တုံ့ပြန်မှုကိုမမျှော်မှန်းသည့်စမ်းသပ်မှု)၊ Bio Oil Dry Skin Gel ကို သုံးထားသည့် နယ်ပယ်နှင့် Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) ၁% အရည်ကို သုံးထားသည့်နယ်ပယ် (Positive Control-အရေပြားဓာတ်မတည့်သည့်အရာ ၏ တုံ့ပြန်မှုကို မျှော်မှန်းသည့်စမ်းသပ်မှု) ဟူ၍ နယ်ပယ် (၃)ခုကို အကဲဖြတ်ခဲ့ပါ သည်။ စမ်းသပ်ထုတ်ကုန်များကို ဓာတ်မတည့်မှုပေါ် စမ်းသပ်မှုစနစ်အသုံးပြုပြီး ၂၄ နာရီကြာအောင် ကျောပေါ်မှာ တစ်ကြိမ် လိမ်းခဲ့ပါသည်။ မူလအရေပြား ဓာတ်မတည့်မှုကို အကဲဖြတ်သည့် မျက်မြင်အကဲဖြတ်မှုကို Patch များကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်၊ Patch ဖယ်ရှားပြီး နောက် ၂၄ နာရီနဲ့ ၄၈ နာရီမှာ လေ့ကျင့်ပေးထားသည့် အဆင့်သတ်မှတ်သူက လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အရေပြားရဲ့တုံ့ပြန်မှုများကို ၀-၄ စကေး (တုံ့ပြန်မှုမရှိ လျင် သုညနဲ့ နီးမြန်းပြီး ပူလောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိလျင် လေး) ပေါ်မှာ အဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ္
စမ်းသပ်သည့်ထုတ်ကုန်မှာ စမ်းသပ်ခံသူ ဘယ်သူကမှ ဆိုးကျိုးကို မခံစား ခဲ့ပါ။ အားလုံးမှာ စမ်းသပ်ခံဆီက ရတဲ့ရလဒ်များသည် Negative Control အတွက် တစ်ပြေးတည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး တုံ့ပြန်မှုသည် သုညဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်မတည့်မှုနဲ့ ပတ်သက်၍ Bio Oil Dry Skin Gel ရဲ့အရေပြားအတွက် အရည်အသွေးသည် "အတော်ကောင်းမွန်"ခဲ့ပါသည်။
ဝက်ခြံမဖြစ်စေသည့်လေ့လာမှု၊ ၂၀၁၈
ဝက်ခြံမဖြစ်စေသည့်လေ့လာမှု၊ ၂၀၁၈
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
proDERM Institute, လက္ေတြ႕အသုံးခ် အေရျပားေရာဂါကုသမႈဆိုင္ရာ သုေတသနဌာန၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဟမ္းဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio Oil Dry Skin Gel ၏ ဝက်ခြံဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကို အကဲဖြတ်ရန်
နမူနာမ်ား
စမ်းသပ်ခံသူ-ဝက်ခြံဖြစ်လွယ်သည့်အသားအရေနှင့် ပါဝင်သူ ၂၄ ဦး (အမျိုးသမီး ၁၇ ဦးနှင့် အမျိုးသား ၇ ဦး)။ ပါဝင်သူများ၏ အသက်- ၂၄ နှစ်မှ ၅၆ နှစ်အထိ
နည္းစနစ္
ကျပန်းရွေးချယ်ထားပြီး ထိန်းချုပ်ထား။ စမ်းသပ်ထုတ်ကုန်နှင့် Negative Control နှစ်ခု (မလိမ်းထားသည့်နယ်ပယ် (က) နှင့် မလိမ်းထားသော်လည်း ပိတ်မိဖို့လုပ်ထားသည့်နယ်ပယ် (ခ) တို့ကိုစမ်းသပ်သည့်နယ်ပယ် (၃)နေရာအဖြစ် ကျောအပေါ်ဘက်ခြမ်း ဝက်ခြံဖြစ်လွယ်သည့်နေရာပေါ်မှာ ကျပန်းနေရာချခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ထုတ်ကုန်ကို လေးပတ်အတွင်းမှာ တစ်ပတ် သုံးကြိမ် (စုစုပေါင်း ၁၂ ကြိမ်လိမ်းခြင်း) နဲ့ စမ်းသပ်နယ်ပယ်တစ်နေရာပေါ်မှာ လိမ်းခဲ့ပါသည်။ လေ့လာမှုအဆုံးတွင် Skin Surface Biopsy (SSB)တစ်ခုကို စမ်းသပ်နယ်ပယ်တစ်ခုဆီကနေ Marks နှင့် Dawber နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး ယူခဲ့ပါသည်။ Mills နှင့် Kligman အဆင့်သတ်မှတ်သည့်စကေးများကို အသုံးပြုပြီး အကဲဖြတ်သူများကို အသိ မပေးထားဘဲ ဝက်ခြံမဖြစ်စေမှုကို အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ္
Bio Oil Dry Skin Gel သည် Negative Control များထက် သိသိသာသာ ပိုကောင်းမွန်ပြီး ဝက်ခြံမဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်မှုကို လေ့လာခြင်း ၂၀၁၈
အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်မှုကို လေ့လာခြင်း ၂၀၁၈
ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ဌာန
Rigano ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ မီလန်၊ အီတလီ။
ရည္႐ြယ္ခ်က္
Bio Oil Dry Skin Gel ၏ ပြင်ပသို့ ပျံလွင့်ခြင်းကို လျှော့ချပြီး အရေပြားမှာ အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်ဆုံးဖြတ်ရန်
နည္းစနစ္
လူ့အရေပြားရဲ့ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကိုမှီထားသည့် Vitro-Skin ဟုခေါ်သည့် အမြှေးပါးနှင့် အုပ်ထားသည့် ဘီကာထဲမှာ ရေကိုထည့်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ကို အမြှေးပါးမှာ လိမ်းခဲ့ပြီး ဘီကာခွက်များမှ ရေဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကို အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ်မှာ တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမြှေးပါးပေါ်မှာ ဘာမှမလိမ်းထားသည့် Control ဘီကာခွက်များမှ ရေဆုံးရှုံးမှုနှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ် ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ္
ထုတ်ကုန်များ၏ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု (WVTR)ကို တိုင်းတာရန်အတွက် ရေငွေ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းစမ်းသပ်ချက်နည်းလမ်းသည် စံစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ WVTR တန်ဖိုးလျော့ကျခြင်းသည် ထိုထုတ်ကုန်၏ ဖော်မြူလာသည် ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း ပြသပါသည်။ Vitro-Skin အမြှေးပါးမှာ လိမ်းထားသည့် အခါ မလိမ်းထားသည့် Control နှင့် စာရင်းဇယားအရ နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ Bio Oil Dry Skin Gel သည် WVTR တန်ဖိုးများလျော့ကျကြောင်း ပြသခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Bio Oil Dry Skin Gel သည် အရေပြားမှာ အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင် အောင် ကူညီပါသည်။